Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.elgo.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website www.elgo.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

 1. Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: Elgo Electrics

Rechtsvorm:BVBA
handelend onder de naam: Elgo Electrics

Adres maatschappelijke zetel Meeuwerbaan 101, 3990 Peer

Vestigings- en bezoekadresMeeuwerbaan 101, 3990 Peer

Telefoonnummer: 011 72 53 51

E-mailadres:  info@elgo.be

Ondernemingsnummer:0841840333
Btw-identificatienummer: BE0841.840.333

 1. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.
Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.
Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via info@elgo.be of 011 72 53 51 . De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

 1. Het herroepingsrecht:

Zie herroepingsrecht.

 1. Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 1. Kenmerken van het goed:

Elektrische materialen

 1. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 1. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.
Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

 1. Betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij niet?betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant. 

 1. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen

Creditcard, bankcontact,  ,Paypal,

 1. De wijze en termijn van levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld.

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

 De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Indien de klant de levering niet in ontvangst neemt of de levering weigert, zal de betaling nog steeds ten bedrage van 100% van de oorspronkelijke koopprijs verschuldigd zijn ten aanzien van de verkoper.

 1. Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

De prijs blijft geldig zolang deze vermeld staat op de webshop. Dit zijn steeds de gangbare prijzen.

Het aanbod blijft duren zolang de voorraad strekt.

 1. Annulering

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € ……….. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 1. Garantie

De verkoper levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.

De klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen n of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.  

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

 1. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

 1. Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

 1. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 1. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

 1. Privacy 

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.
De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.
De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.
De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.